ITSESA.COM บทความ Windows Server

Setup DHCP Server

DHCP Server

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server เป็นบทบาทหน้าที่ของ Server ที่แจกจ่าย IP Address ประจำตัวให้กับเครื่อง Client ภายในเครือข่าย แต่ไม่ใช่เฉพาะ IP Address ของเครื่อง Client เท่านั้น DHCP ยังสามารถแจกจ่าย IP Address ที่ใช้กับส่วนประกอบอื่น ๆ ภายใน Network ได้อีกด้วย

โดยทั่วไป การใช้งานภายในเครือข่าย จำเป็นต้องอาศัย IP Address ที่ระบุให้กับ Client รวมถึง Server ต่าง ๆ ในเฉพาะส่วน Server นั้นแนะนำว่าควรจะทำการตั้งค่า Static IP Address ไว้เลย เพราะ Server คือเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ กับเครื่อง Client ที่ไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ IP Address บ่อยครั้ง แต่สำหรับเครื่อง Client ที่มีจำนวนมากแล้ว การที่จะเดินไปตั้งค่า IP Address ให้กับเครื่องทั้งหมดนั้นคงเป็นไปได้ลำบากและเสียเวลาพอสมควร ดังนั้น จึงต้องมีการติดตั้ง DHCP Server ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address ให้กับเครื่อง Client ทั้งหมด

Add DHCP Server Role

 เปิด Server Manager ขึ้นมาแล้วคลิก Add Roles

Add DHCP Server Role

หน้า Before You Begin คลิก Next

หน้า Server Roles เลือก DHCP Server, คลิก Next

Select DHCP Server

หน้า Select Network Connection Bindings เลือก Network Card ที่จะใช้สำหรับเป็นเส้นทางในการแจกจ่าย IP Address ออกไปยัง Client, คลิก Next

Select Network Connection Bindings

หน้า Specify IPv4 DNS Server Settings กำหนด Domain name และ IP Address ของ DNS Server ซึ่ง ถ้าหากเป็นในองค์กรของคุณเอง ก็ระบุ Domain name ที่ใช้ในองค์กรของคุณลงไป, คลิก Next

Specify IPv4 DNS Server Settings

หน้า Specify IPv4 WINs Server Settings กำหนด IP Address ของ WINs Server ที่มีอยู่ในเครือข่าย หากไม่มีการใช้ WINS Server ก็ให้ Next ข้ามไป

Specify IPv4 WINs Server Settings

Dialog Add Scope ให้ตั้งชื่อ Scope และกำหนดช่วงของ IP Address ที่ต้องการให้แจกจ่ายไปยัง Client และหากมีการใช้ Internet ด้วย ก็ควรจะกำหนด IP Address ในช่อง Default Gateway ไว้ด้วย แล้วคลิก OK

Add Scope

หน้า Configure DHCPv6 Stateless Mode กำหนดว่าจะมีการแจกจ่าย IPv6 ด้วยหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ไม่ใช้งานก็ให้เลือก Disable DHCPv6, คลิก Next

Configure DHCPv6 Stateless Mode

หน้า Confirm Installation Selections คลิก Install

Confirm Installation Selections DHCP

เมื่อติดตั้ง DHCP Server เสร็จแล้ว ให้เปิด DHCP ขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้

Address Pool เป็นช่วงของ IP Address ที่เราต้องการให้มีการแจกจ่าย IP Address ให้กับ Client

Address Pool

Address Leases คือรายการของ IP Address ที่ได้มีการแจกจ่ายไปให้กับ Client ใช้งานแล้ว

Reservations รายการของ DHCP Server ที่มีการจองไว้ให้กับ Client บางเครื่อง (DHCP Reservations)

Scope Options ตัวเลือกปรับแต่งเพื่อกำหนดว่า ต้องการให้มีการแจกจ่าย IP Address ที่ใช้สำหรับบริการใดบ้างไปให้ Client โดยพื้นฐานที่ Client จะต้องได้รับ IP Address นั้น ก็เช่น IPv4 Address, IPv4 Subnet Mask, IPv4 Default Gateway, IPv4 DNS Server ซึ่งเราสามารถกำหนดได้จาก Scope Options นี้ และเมื่อ Client มีการร้องขอเพื่อถามหา IP Address แล้ว ก็จะถูกแจกจ่ายการตั้งค่าเหล่านี้ไปให้ Client อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าเองถึงหน้าเครื่องให้เหนื่อยเลย

Scope Options

เมื่อมี Client ในเครือข่ายที่ยังไม่ได้รับ IP Address แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา ก็จะสามารถได้รับ IP Address จาก DHCP Server ตาม Scope Options ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

DHCP Client

Share
comments

Interest:

Last Article

microsoft-azure-onlineสอนใช้งาน Microsoft Azure...
03/06/2021
endian-firewall-online-courseคอร์สการติดตั้งไฟวอลล์ และเครือข่าย Network ด้วย Endian...
01/05/2018
mcse-windows-server-2016แนวทางการสอบ MCSE Windows Server 2016 และการสอบ MCSA Windows Server...
28/06/2017
windows-server-2016-course-onlineอบรม Windows Server คอร์สออนไลน์ภาษาไทย ก้าวสู่ System Admin กับ Windows...
06/06/2017
update-ms17-010-wannacryptอัพเดท Windows ป้องกัน WANNACRY ไวรัสเรียกค่าไถ่ WannaCrypt หรือ Wana...
15/05/2017